Polityka prywatności

ZAGADNIENIA OGÓLNE

Mobime Lead Generation Sp. z o. o., z siedzibą w Warszawie, ul. Wiertnicza 45a, 02-952 Warszawa, (dalej MobiMe) przywiązuje dużą wagę do ochrony prywatnych danych i respektowania praw do prywatności użytkowników Serwisu. Polityka prywatności Serwisu zawiera informacje dotyczące zbierania danych osobowych użytkowników Serwisu, sposobu ich przetwarzania, jak również możliwości cofnięcia zgody na ich przetwarzanie przez MobiMe. Korzystając z Serwisu użytkownik akceptuje opisane w niniejszym dokumencie zasady polityki prywatności. W razie wątpliwości lub sprzeczności pomiędzy Polityką Prywatności a udzielonymi przez Użytkownika w trakcie rejestracji w Serwisie zgodami, niezależnie od postanowień niniejszej Polityki Prywatności, podstawą do podejmowania oraz określenia zakresu działań przez MobiMe będą udzielone przez Użytkowników w trakcie Rejestracji zgody. Zasady określone w niniejszej Polityce Prywatności mają wyłącznie charakter informacyjny.

DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIKÓW SERWISU

MobiMe zapewnia wszystkim użytkownikom Serwisu realizację uprawnień wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych, w szczególności prawo wglądu do podanych danych osobowych, prawo żądania ich aktualizacji i usunięcia oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w przepisach Ustawy. W celu skorzystania z tych uprawnień skontaktuj się z MobiMe. Możliwe sposoby kontaktu opisane zostały w części KONTAKT Z OBSŁUGĄ SERWISU. Korzystanie z Serwisu oraz dostępnych w jego ramach usług, w tym organizowanych konkursów, wymaga przekazania Twoich danych osobowych. Niektóre dane osobowe są wymagane w celu rejestracji w Serwisie. Wymagane przy rejestracji w Serwisie dane to między innymi: imię, nazwisko, data urodzenia, adres, adres e-mail, numer telefonu komórkowego. Niektóre Twoje dane osobowe mogą być pobierane automatycznie podczas Twojej wizyty w Serwisie (np. adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, Cookie, informacje o ilości wiadomości SMS wysłanych przez użytkownika, datach ich wysłania). Szczegółowe informacje dotyczące zbieranych plików Cookie znajdziesz w części PLIKI COOKIE, poniżej. Niektóre Podane przez Ciebie dane osobowe mogą być wymagane w trakcie kontaktu z działem obsługi Serwisu np. podczas składanych reklamacji. Przekazane dane osobowe wykorzystywane są w celu dokonania rejestracji w Serwisie, jak również w celu Twojego udziału w konkursach organizowanych przez MobiMe. W przypadku wyrażenia stosownej zgody podczas rejestracji w Serwisie podane przez Ciebie dane osobowe mogą być również wykorzystywane przez MobiMe, spółki powiązane kapitałowo z MobiMe w rozumieniu stosownych przepisów ustawy Kodeks Spółek Handlowych i kontrahentów MobiMe, dla celów marketingowych, w tym w szczególności dla celów przesyłania na podane przez Ciebie numer telefonu komórkowego oraz adres poczty e-mail, informacji handlowych drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz innych przepisów prawa powszechnie obowiązującego oraz wszelkich informacji związanych z konkursami organizowanymi przez MobiMe, jak również usług świadczonych przez MobiMe i ich kontrahentów. W powyższym przypadku przekazanie informacji handlowych możne następować w dowolny sposób, w tym w szczególności z wykorzystaniem wiadomości SMS, MMS, wizjofonów, automatycznych urządzeń wywołujących w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo Telekomunikacyjne oraz innych połączeń telekomunikacyjnych. Zgoda w powyższym zakresie ma charakter odwoływalny. Dane osobowe użytkownika w postaci jego imienia i miejscowości zamieszkania oraz dane dotyczące użytkownika rejestrowane przez system informatyczny MobiMe w wyniku udziału użytkownika w konkursach organizowanych przez MobiMe, mogę być również wykorzystane dla celów zamieszczenia w ramach Serwisu informacji o użytkownikach, którym przyznano nagrody w ramach takich konkursów. Jeżeli bierzesz udział w konkursach organizowanych przez MobiMe Twoje dane osobowe mogą zostać wykorzystane w celu rozstrzygania sporów z nimi związanych. Informujemy, że Administratorem (podmiotem ustalającym cele i sposoby przetwarzania danych osobowych) Pani/a danych osobowych jest MobiMe. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych to: IOD@mobime.pl. Dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych w tym w celu profilowania oraz zgodnie z treścią udzielonych Administratorowi zgód. Podstawą prawną przetwarzania jest zgoda osoby, której dane dotyczą. Odbiorcami danych osobowych mogą być kontrahenci i partnerzy Administratora (podmioty, które zamierzają przetwarzać dane osobowe w celach marketingowych). Takimi odbiorcami będą również partnerzy wskazani w Liście Partnerów. Dane będą przetwarzane do czasu, w którym ustanie cel dla którego zostały zebrane lub sprzeciwu, co do przetwarzania danych osobowych osoby, której dane dotyczą, w zależności co nastąpi pierwsze lub do czasu cofnięcia zgody. Każdy ma prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Każdy ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, którą udzielił Administratorowi. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem. Każdy ma prawo do wniesienia skargi do Organu Nadzorczego [Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych]. W zakres czynności przetwarzania danych osobowych wchodzi zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie, czyli zautomatyzowane przetwarzanie danych osobowych w celu oceny określonych czynników osobowych, poprzez analizę i prognozę w szczególności takich aspektów jak efekty pracy, sytuacja ekonomiczna, zdrowie, preferencje osobiste, zainteresowania, wiarygodność, zachowanie, lokalizacja oraz przemieszczenie się. Skutkami czynności, o których mowa w zdaniu poprzednim jest dobór oferty handlowej i ewentualne przesyłanie korespondencji marketingowej. Wycofanie zgody w stosunku do czynności profilowania, jak również wszelkie inne uprawnienia osoby, której dane dotyczą można wykonać przez złożenie oświadczenia wykorzystując dane kontaktowe Administratora lub Inspektora Ochrony Danych wskazane we wstępie. Osoba wyrażająca zgodę na wykorzystanie jej danych w celach marketingowych wyraża zgodę na profilowanie dokonywane przez przepływ danych pomiędzy urządzeniami funkcjonującymi z wykorzystaniem sieci publicznej (łączenie urządzeń), w szczególności pomiędzy urządzeniami tej osoby identyfikowanymi przez partnerów wskazanych w Liście Partnerów.

ŚRODKI OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

MobiMe dba o bezpieczeństwo udostępnianych nam danych osobowych, w szczególności przed dostępem osób nieupoważnionych. MobiMe prowadząc Serwis stosuje przewidziane prawem środki techniczne, których celem jest jak najlepsze zabezpieczenie gromadzonych poprzez Serwis danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystywaniem przez osoby nieuprawnione. Sposoby zabezpieczenia danych osobowych zostały szczegółowo opisane w polityce bezpieczeństwa danych osobowych MobiMe.

COFNIĘCIE ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Użytkownik może w każdej chwili cofnąć wyrażone podczas rejestracji w Serwisie zgody na przetwarzanie jego danych osobowych oraz otrzymywania informacji marketingowych. W celu cofnięcia którejkolwiek z wyżej opisanych zgód użytkownik powinien skontaktować się z obsługą Serwisu. Możliwe sposoby kontaktu opisane zostały w części KONTAKT Z OBSŁUGĄ SERWISU.

PLIKI COOKIE

MobiMe korzysta z technologii plików tzw. „cookies", tj. niewielkich informacyjnych plików wysyłanych przez serwer MobiMe z informacjami zapisywanymi na komputerze użytkownika. Pliki "cookies" nie pozwalają na pobieranie danych osobowych i adresowych czy też informacji poufnych użytkownika. Warunkiem działania “cookies” zawsze jest ich akceptacja przez przeglądarkę użytkownika oraz nieusuwanie z dysku. Poprzez zmianę ustawień komputera na którym korzysta się z Serwisu, można wykasować lub zablokować pliki „cookies". Twoja przeglądarka może w ramach ustawień pierwotnych posiadać zaznaczone opcje akceptujące pliki cookies. MobiMe korzysta także ze standardowych plików dziennika serwera sieciowego do liczenia osób odwiedzających Serwis oraz do oceny możliwości technicznych Serwisu. Dane powyższe są również używane, aby ustalić, ile osób odwiedza Serwis.

OSOBY NIEPEŁOLETNIE

MobiMe nie zbiera danych osobowych oraz zgód na przetwarzanie ich danych dla celów marketingowych od osób niepełnoletnich. MobiMe nie umożliwia również rejestracji takich osób w Serwisie.

KONTAKT Z OBSŁUGĄ SERWISU

Użytkownicy Serwisu mają możliwość bezpośredniego kontaktu z obsługą Serwisu. Z obsługą Serwisu użytkownicy mogą kontaktować się mailowo (adres e-mail: mobi-me@mobi-me.pl), telefonicznie (numer telefonu: 22 651 64 25) oraz korespondencyjnie (adres korespondencyjny: ul. Wiertnicza 45A, 02-952 Warszawa.)

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

MobiMe zastrzega sobie prawo zmiany zasad prowadzonej polityki prywatności. Zmiany polityki prywatności będą publikowane na stronach internetowych Serwisu. Wraz z każdą zmianą nowa wersja Polityki Prywatności będzie upubliczniana z nową datą. Wszelkie najistotniejsze z punktu widzenia Użytkownika zmiany będą odpowiednio wyróżnione. Zastępowane wersje Polityki Prywatności będą dostępne w ramach Serwisu. W przypadku powstania wątpliwości dotyczących zasad Polityki Prywatności prosimy o kontakt z MobiMe.